Advokatutgifter

Mange som er utsatt for en yrkesskade vegrer seg for å ta kontakt med advokat fordi de tror at dette vil medføre store kostnader. Det de fleste ikke vet er at i yrkesskadesaker dekkes nødvendige og rimelige utgifter til advokat på lik linje med andre utgifter du har som følge av yrkesskaden.

Dersom din sak blir ført for domstolene og ditt krav fører frem, er utgangspunktet at du også skal få dekket samtlige utgifter du har hatt i forbindelse med rettssaken til advokat.

Vår erfaring er at det er fordelaktig å ta kontakt med advokat med spesialkompetanse på yrkesskade. PersonskadeAdvokat1 har lang erfaring og gode resultater å vise til.

PersonskadeAdvokat1 tilstreber å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad.

Firmaet er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets «Forskrift av 14 november 2012 nr. 1 066 om prisopplysning for varer og tjenester» (prisopplysningsforskriften). Dette innebærer at klienten ved oppdragets begynnelse vil få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner.

Vår veiledende timepris (innebefattet alle stillingskategorier hos oss; advokatsekretærer, advokatfullmektiger og advokater) ligger i intervallet kr. 1085,- til kr. 3.000,- eks. mva. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

I noen særlige saker, blant annet avhengig av klientens inntekts-/formuesforhold, vil fritt rettsråd og fri sakførsel kunne innvilges fra det offentlige.

Forsikringsdekning

Advokatsalæret vil i noen typer saker delvis kunne dekkes av klientens forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste av de vanlige innboforsikringer. Mange har likevel her et unntak for yrkesskade.

Erstatningssaker

I saker hvor det er aktuelt å kreve erstatning fra forsikringsselskapet vi vi kreve at forsikringsselskapet dekker utgifter til advokat som en del av skadelidtes økonomiske tap som følge av skaden. I yrkesskadesaker skal nødvendige og rimelige utgifter til advokat dekkes dersom øvrige vilkår for å tilkjenne erstatning er oppfylt.