Yrkesskadeerstatning

PersonskadeAdvokat1 har spesialkompetanse innen yrkesskadeerstatning.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en skade forårsaket av arbeidsulykke på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som du har blitt utsatt for i arbeid. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

En yrkesskade er derfor både skadene som skyldes klassiske ulykkeshendelser som fall fra stillas, men også hendelser som ikke kan betraktes som rene ulykker, men der man likevel har blitt utsatt for en belastning utover det vanlige.

Typiske yrkesskader er klemskader, fallskader, kuttskader, brudd og knusningsskader.

Lovgiver har gjort et klart skille i behandlingen av skader som følge av påvirkning i arbeid, og ikke enhver skade som kan knyttes til arbeidsforhold vil derfor godkjennes som yrkesskade. Særlig praktisk er det at belastningslidelser som har utviklet seg over tid i muskel-/skjelett-systemet er unntatt. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Også løfteskader pådratt ved ordinære tunge løft er unntatt.

Dersom du er påført en yrkesskade må skaden meldes inn til NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Godkjent yrkesskade hos NAV utløser rett til å søke menerstatning, samt dekning av egenandelene under egenandelstak 1 og 2. Ved godkjent yrkesskade skal også arbeidsavklaringspenger og uføretrygd beregnes etter særreglene ved yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringen skal dekke ditt økonomiske tap som følge av yrkesskaden. Se nærmere om dette under fanen erstatningspostene.

Yrkesskadesaker pågår gjerne over flere år og beror på kompliserte juridiske og medisinske vurderinger. Det vil i nesten alle saker være behov for innhente en spesialisterklæring til å blant annet fastsette en varig medisinsk invaliditetsgrad. Valg av spesialist er av avgjørende betydning i yrkesskadesaker. Vi kan bistå deg med dette.

Yrkesskaden har gjerne snudd livet på hodet. Helsen er ikke det den var, den økonomiske stillingen er vanskelig, og kanskje må man finne helt ny karrierevei, hvis det i det hele tatt er realistisk å gå tilbake i inntektsgivende arbeid. I en slik situasjon oppleves møtet med forsikringsselskapet tøft. Forsikringsselskapene er profesjonelle motparter, og det kan være vanskelig å sikre at erstatningstilbudene gjenspeiler ditt økonomiske tap. Ta kontakt og vi kan bistår deg med dette, og sikrer at du får den erstatningen du faktisk har krav på.

Nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand dekkes av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Ta kontakt og vi kan bistå deg i din yrkesskadesak. Vi jobber spesialister med yrkesskadeerstatning og har lang erfaring i å bistå skadelidte i møte med forsikringsselskapene. Vi gir deg en kostnadsfri vurdering i løpet av 24 timer.

Vi ivaretar dine interesser!

Personskade Advokat 1 er spesialisert innen yrkesskadeerstatning og erstatning etter annen personskade.