Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en skade forårsaket av arbeidsulykke på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hendelse som du har blitt utsatt for i arbeid. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

En yrkesskade kan derfor være skader etter klassiske ulykkeshendelser, som for eksempel fall fra stillas, men også hendelser som ikke kan betraktes som rene ulykker, men der man likevel har blitt utsatt for en belastning utover det vanlige.

Typiske yrkesskader er klemskader, fallskader, kuttskader, brudd og knusningsskader.

Lovgiver har gjort et klart skille for skader som skyldes påvirkning i arbeid, og ikke enhver skade som kan knyttes til arbeidsforhold vil derfor godkjennes som yrkesskade. Særlig praktisk er det at belastningslidelser som har utviklet seg over tid i muskel- og skjelettsystemet er unntatt. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Også løfteskader pådratt ved ordinære tunge løft er unntatt.

Dersom du er påført en yrkesskade må skaden meldes inn til NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Godkjent yrkesskade hos NAV utløser rett til å søke menerstatning, samt dekning av egenandelene under egenandelstaktaket. Ved godkjent yrkesskade skal også arbeidsavklaringspenger og uføretrygd beregnes etter særreglene ved yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringen skal dekke ditt økonomiske tap som følge av yrkesskaden. Du kan lase mer om det under fanen erstatningspostene.

Yrkesskadesaker pågår gjerne over flere år og beror på kompliserte juridiske og medisinske vurderinger. Det vil i nesten alle saker være behov for innhente en spesialisterklæring til å fastsette en varig medisinsk invaliditetsgrad. Valg av spesialist er av avgjørende betydning i yrkesskadesaker. Vi kan bistå deg med dette.

Yrkesskaden har gjerne snudd livet på hodet. Helsen er ikke det den var, den økonomiske stillingen er vanskelig og kanskje må man finne helt ny karrierevei, i noen tilfeller klarer man ikke å returnerer til arbeidet i det hele tatt. I en slik situasjon oppleves møtet med forsikringsselskapet tøft. Forsikringsselskapene er profesjonelle motparter, og det kan være vanskelig å sikre at erstatningstilbudene gjenspeiler ditt økonomiske tap.

Ta kontakt og vi kan bistå deg i din yrkesskadesak. Vi vil jobbe for at du får den erstatningen du faktisk har krav på. Nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand skal dekkes av ansvarlig yrkesskade forsikringselskap.