Erstatning klemskade

Dersom du er utsatt for klemskade på arbeidsplassen kan du ha krav på erstatning. Vi gir deg gratis vurdering av din skadesak.

Krav på erstatning etter klemskade?

En stadig større del av mange jobber overtas av maskiner. Håndteringen av disse kan medføre risiko. Det er i dagens arbeidsmarked stort fokus på sikkerhet, forebygging og bruk av verneutstyr. Det er likevel umulig å forhindre at ulykker inntrer og klemskader kan få store konsekvenser.

Klemskader kan også oppstå på byggeplasser, lager og fabrikker der store materialer håndteres og forflyttes. Bruk av kjøretøy og andre løfteanordninger innebærer også en risiko for klemskade.

Dersom uhellet er ute skal yrkesskaden meldes til NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap så snart som mulig. Det kan også være nødvendig å varsle arbeidstilsynet. Melding skal i utgangspunktet sendes fra arbeidsgiver, men det er her viktig å følge opp slik at man er sikker på at skaden blir meldt inn til relevante instanser.

Det er viktig å oppsøke lege. Dokumenter alle plager, og oppsøk behandler jevnlig dersom det er medisinsk behov for dette.

Klemskader kan få store helsemessige og økonomiske konsekvenser. Skadene kan være så alvorlige at det ikke er mulig å gå tilbake til inntektsgivende arbeid. Mindre alvorlige skader kan føre til økonomisk tap i kortere eller lengre perioder og i mange tilfeller vil omskolering være nødvendig.

Erstatning etter klemskade skal utbetales av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Utgangspunktet er at man skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Det er derfor differansen mellom din sannsynlige inntekt uten skaden og din faktiske inntekt med skaden som er erstatningsrettslig vernet. Mange opplever møtet med forsikringsselskapet som vanskelig. Vi kan bistå i saksbehandlingen mot forsikringsselskapet. Vi vil lede deg gjennom prosessen og sørge for å sikre deg den erstatningen du har krav på. Det økonomiske tapet og prosessen mot forsikringsselskapet kommer på toppen av de helsemessige konsekvensene av ulykken. Vi vil derfor hjelpe deg gjennom saksbehandlingen slik at du kan konsentrere deg om rehabiliteringen etter ulykken.

For å kunne kartlegge de medisinske følgene av ulykken må det innhentes spesialisterklæring. Valg av spesialist er avgjørende i yrkesskadesaker. Vår oppgave er å sikre at det innhentes spesialisterklæring fra en objektiv spesialist med tilstrekkelig kompetanse på dine plager. Vi har lang erfaring med å bistå skadelidte mot forsikringsselskapet og vi vil derfor bistå deg med dette.

Personskadeadvokat1 jobber spesialisert med yrkesskadesaker. Ta kontakt og vi vil gi deg en kostnadsfri vurdering av din skadesak i løpet av 24 timer.

Vi ivaretar dine interesser!

Personskade Advokat 1 er spesialisert innen yrkesskadeerstatning og erstatning etter annen personskade.