Erstatning fallskader

Utsatt for fallskade? Du kan ha krav på erstatning.

Bygningsarbeidere, anleggsarbeidere, taktekkere og offshorearbeidere, for å nevne noen, er særlig utsatt for fallskader. Mange oppdrag utføres i stor høyde, og et fall kan få alvorlige konsekvenser. Selv om det gjennom de siste årene har vært stort fokus på bruk av verne- og sikkerhetsutstyr skjer det fremdeles mange, og alvorlige fallulykker på norske arbeidsplasser.

Mange skader kan oppstå som følge av fall. Ved siden av bruddskadene er særlig hodeskader hyppig representert. Det kan ta lang tid å komme tilbake til arbeidslivet etter en fallskade, og for mange viser det seg at det ikke vil være mulig å returnere til arbeidslivet. Fallskader kan derfor få store økonomiske konsekvenser.

Det er derfor veldig viktig å melde skaden så fort som mulig, både til NAV og til ansvarlig yrkesskadeselskap. I utgangspunktet er arbeidsgiver ansvarlig for å melde fra om yrkesskade. Det er likevel ikke alle arbeidsgivere som er like flinke til å følge opp dette.

I den innledende sykdomsfasen er det viktig å oppsøke lege, og alle symptomer må dokumenteres. Etter fallulykker er det også viktig å være oppmerksom på at enkelte plager kan være kamuflert under mer alvorlige skader, og at bruken av smertestillende kan påvirke opplevelsen av skadens omfang.

Dersom fallskaden resulterer i varige plager kan det bli nødvendig med omskolering. Det første året etter en skade utbetales det sykepenger. Etter ett år opphører sykepengerettighetene, og man må kanskje gå over på arbeidsavklaringspenger. Dette får store økonomiske konsekvenser.

Det økonomiske tapet etter en fallskade skal dekkes av ansvarlig yrkesskadeselskap. Mange opplever likevel møtet med forsikringsselskapet som svært frustrerende. Vi kan bistå i saksbehandlingen mot forsikringsselskapet slik at du kan konsentrere seg om rehabiliteringen etter ulykken.

Det er viktig at alle skadelidte sikres riktig erstatning. Vi kan bistå med dette. Erstatning etter fallskade utbetales under postene påført og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, menerstatning og hjemmearbeidstap. Gjennom kunnskap om selskapets praksis, inngående kunnskap om regelverk og retningslinjer, samt tekniske hjelpemidler, vil vi være med på å sikre deg den erstatningen du har krav på.

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialister med yrkesskadesaker. Vi bistår klienter fra hele landet, og vi har lang erfaring i å bistå skadelidte både opp mot NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.