Erstatning etter vold på arbeidsplassen

Dersom du har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen kan du ha krav på erstatning.

Utsatt for vold på jobb?

For er rekke arbeidstakere er vold dessverre en del av hverdagen. Helsepersonell, barnevernsarbeidere, fengselsansatte og lærere er blant yrkesgruppene som er særlig utsatt for vold på arbeidsplassen.

Vold må rapporteres, og yrkesskaden må meldes til NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap så snart som mulig. Det er også viktig å vurdere om det er grunnlag for å anmelde forholdet. Arbeidsgiver skal melde fra om yrkesskade etter voldshendelse. Ikke alle arbeidsgivere er like flinke til å følge opp dette og det er derfor viktig å følge opp slik at hendelsen blir meldt inn til alle relevante instanser.

Vold utført av elever, pasienter, innsatte eller brukere kan få store konsekvenser og kan lede til alvorlige skader. Vold kan resultere i både fysiske og psykiske skader, og slike hendelser kan få stor betydning for muligheten til å stå i jobb. Etter en slik hendelse kan det bli behov for omskolering. Det første året man er ute av jobb utbetales det sykepenger. Etter ett år går man over på arbeidsavklaringspenger, og fra dette tidspunktet vil man lide et betydelig økonomisk tap. Det økonomiske tapet kommer på toppen av de helsemessige konsekvensene av hendelsen.

Ved en yrkesskade som følge av vold på arbeidsplassen skal økonomisk tap dekkes av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Aktuelle erstatningsposter er påført og fremtidig inntektstap, menerstatning, påført og fremtidige merutgifter, samt hjemmearbeidstap. I tillegg kan det søkes om oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning dersom skadevolder har vært grovt uaktsom eller handlet forsettlig.

Kommunalt og statlig ansatte er i tillegg til ordinær yrkesskadedekning dekket av Hovedtariffavtalen. Erstatning under Hovedtariffavtalen skal likevel kun utbetales dersom denne gir bedre dekning enn erstatning under de ordinære yrkesskadeforsikringsreglene.

Vurderingen av skader etter vold på arbeidsplassen beror på kompliserte juridiske og medisinske vurderinger. Saken må behandles opp mot flere ulike instanser og det kan være vanskelig å sette seg inn i et komplisert og vanskelig tilgjengelig regelverk.

Vi i PersonskadeAdvokat1 har lang erfaring i å behandle voldsskader opp mot forsikringsselskapet, NAV og Kontoret for voldsoffererstatning. Vi kan også opptre som bistandsadvokat dersom forholdet leder til en straffesak.

Det er svært viktig å ta kontakt med lege kort tid etter en voldshendelse. Sørg for at alle plager dokumenteres og at alle elementer i handlingen kommer frem. For å kartlegge de medisinske følgene av hendelsen vil det i de fleste saker være behov for å innhente en spesialisterklæring. Vi vil kunne bistå med dette, og sørge for at det innhentes erklæring fra en objektiv spesialist med tilstrekkelig kompetanse til å vurdere dine plager.