Vi i Personskadeadvokat1 er opptatt av å ivareta våre klienters interesser på alle områder. Vi behandler alle opplysninger vi mottar fra klienter eller om klienter fortrolig. Alle ansatte hos PersonskadeAdvokat1 er pålagt taushetsplikt og har i tillegg undertegnet taushetserklæring. Unntak fra advokaters taushetsplikt følger av lov, herunder hvitvaskingsloven.

Vi bruker og registrer personopplysninger kun i den grad det er nødvendig for å kunne utføre oppdraget. Personopplysninger vil kun bli utlevert til andre, som motparter, domstol og offentlige organer når det er nødvendig for dette formål. Vi gjør vårt beste for å holde registrerte personopplysninger korrekte og oppdaterte.

Klientopplysninger og dokumenter er lagret i et felles dokumenthåndteringssystem. Tilgangen for alle ansatte er begrenset i henhold til gjeldene lovgivning og saklig behov. Dette omfatter også administrativ behandling og saklig begrunnet intern utveksling, samt ovenfor motparter og andre offentlige organer i den utstrekning det er nødvendig for saken. Har du spørsmål angående behandling av personopplysninger kan disse rettes til PeronskadeAdvokat1.

PersonskadeAdvokat1 har rett til å opplyse om eksisterende klientforhold for å avklare interessekonflikt med mindre annet er avtalt.

Vi benytter elektronisk kommunikasjon, herunder e-post, for å kommunisere med klienter og andre tredjeparter. Dessverre vil det alltid være en viss sikkerhetsrisiko forbundet med elektronisk kommunikasjon. Vi bruker ikke kryptert e-post som standard, men har mulighet til å sende kryptert der personvernhensyn tilsier dette.

For å kunne ivareta krav til informasjonssikkerhet bruker vi profesjonelle leverandører av antivirus og brannmur. PersonskadeAdvokat1 er ikke ansvarlig for tap som følge av virus, uhell, feil, mangler, skade, nedetid eller lignende ved elektronisk kommunikasjon utover det ansvar tjenesteleverandørene måtte ha.

Vi gjør oppmerksom på at du har rett til innsyn, korrigering, sletting og begrensning i personopplysningene som er registrert om deg hos PersonskadeAdvokat1 AS. Anmodning om dette rettes til PersonskadeAdvokat1 AS med ditt fulle navn. Anmodningen må fremsettes skriftlig.