Erstatning etter verktøyskade eller kuttskade

Skadet ved bruk av verktøy? Du kan ha krav på erstatning.

Mange alvorlige yrkesskader oppstår som følge av bruk av verktøy. Håndverkere, veiarbeidere, og bygg- og anleggsarbeidere er særlig utsatt for verktøyskader.

Ved yrkesskade må skaden meldes til NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap så snart som mulig. Arbeidsgiver skal melde skaden, men dessverre følges ikke alltid dette opp. Dersom skaden skyldes kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, for eksempel manglende bruk av verneutstyr, bør også Arbeidstilsynet varsles.

Det er viktig å oppsøke lege så snart som mulig, og sørg for at alle plager blir dokumentert. Ta vare på kvitteringer for utlegg, og oppsøk behandler jevnlig dersom det er medisinsk behov for dette.

Klem, kutt og vibrasjonsskader er typiske yrkesrelaterte verktøyskader. Skadene kan være alvorlige og kan få store konsekvenser for muligheten til å stå i jobb. Det første året utbetales det sykepenger. Etter ett år vil man gå over på arbeidsavklaringspenger, og fra dette tidspunktet vil man oppleve et betydelig inntektstap.

Økonomisk tap som følge av en yrkesskade skal dekkes av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Det er differansen mellom din inntekt uten skaden, og din faktiske inntekt med skaden, som er erstatningsrettslig vernet. Erstatning etter en verktøyskade deles inn i følgende poster; påført og fremtidig inntektstap, påførte- og fremtidige merutgifter, menerstatning og hjemmearbeidstap.

Erstatningssaker etter verktøyulykker byr på kompliserte medisinske og juridiske vurderinger, og Sakene pågår ofte over flere år. Dette fordi det tar tid å kartlegge de medisinske og ervervsmessige konsekvensene av skaden. I denne perioden kan møtet med forsikringsselskapet virke tøft og frustrerende. Gjennom beregningsprogrammer og inngående kunnskap til regelverk og selskapets praksis vil vi kunne hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på.

For å kartlegge de helsemessige konsekvensene er det i de fleste saker behov for å innhente en spesialisterklæring. Vi vil sørge for at du får en vurdering fra en objektiv spesialist med tilstrekkelig kompetanse på din skade. Spesialistvalg er av avgjørende betydning i yrkesskader etter bruk av verktøy, og vi kan bistå deg med dette.